Algemene voorwaarden

NESQ illustratie samenwerking

Algemene voorwaarden NESQ Group B.V.

Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NESQ Group B.V. : de opdrachtnemer NESQ Group B.V., statutair gevestigd te Emmeloord, ingeschreven bij de KvK onder nummer 83643788;
 • De opdracht: de op schrift gestelde beschrijving van activiteiten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal verrichten om aan diens behoefte voor interim-management en / of advies te voldoen;
 • Professional: Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met NESQ Group B.V., in opdracht van NESQ Group B.V., diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NESQ Group B.V. een overeenkomst sluit tot uitvoeren van een interim- of adviesopdracht.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen NESQ Group B.V. en de opdrachtgever voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NESQ Group B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Offertes en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle door NESQ Group B.V. verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vier weken.
 2. Opdrachten komen in ieder geval tot stand op het moment dat een professional van NESQ Group B.V. feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. De offertes van NESQ Group B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 5. Offertes uitgebracht door NESQ Group B.V. mogen zonder schriftelijk akkoord niet aan derde worden verspreid.

3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen NESQ Group B.V. en een opdrachtgever komt tot stand indien en nadat NESQ Group B.V. de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd of bevestigd. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de offerte of de opdrachtbevestiging nog niet door Opdrachtgever voor akkoord is getekend, wordt de Overeenkomst geacht tot stand gekomen te zijn onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.

4. Uitvoering van de opdracht

 1. NESQ Group B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het uitvoeren van een overeenkomst heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Om de uitvoering van de opdracht in beste orde te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die NESQ Group B.V. naar zijn oordeel nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van NESQ Group B.V. betrokken (zullen) zijn. Als NESQ Group B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan NESQ Group B.V. kosteloos een werkruimte met toegang tot het internet/data aansluiting.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft NESQ Group B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door NESQ Group B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 4. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen NESQ Group B.V. en de opdrachtgever. NESQ Group B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere professional.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NESQ Group B.V. de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van NESQ Group B.V. niet toegestaan.

5. Wijziging van de overeenkomst

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal NESQ Group B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

a. De overeenkomst tussen NESQ Group B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling;

 1. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van NESQ Group B.V. worden beïnvloed door externe factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die NESQ Group B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door Opdrachtgever. NESQ Group B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 3. Tussentijdse opzegging van een opdracht is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
 4. Indien en nadat in het kader van een opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode voortgezet.
 5. NESQ Group B.V. mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. NESQ Group B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt zullen deze in rekening worden gebracht.
 6. Opdrachten tussen NESQ Group B.V. en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
 7. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
 9. opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
 10. naar het oordeel van NESQ Group B.V. inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 11. opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Indien in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, ontbonden wordt vanwege voornoemde redenen heeft NESQ Group B.V. onverkort recht op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins

7. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de verplichting artikel 7:658 lid 1 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NESQ Group B.V. tegen eventuele aanspraken van een professional op grond van artikel 7:658 BW dan wel enige andere rechtsgrond zover de aanspraken zien op werkomstandigheden bij de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart NESQ Group B.V. tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

8. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van NESQ Group B.V. geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van NESQ Group B.V. en zijn werkwijze en dergelijke.

9. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en welke in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van NESQ Group B.V.. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van NESQ Group B.V.
 2. NESQ Group B.V. behoudt zich het recht voor om alle haar ter beschikking gestelde zaken in het kader van de opdracht onder zich te houden totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van NESQ Group B.V. wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.
 3. NESQ Group B.V. behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 van deze voorwaarden behoudt NESQ Group B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door NESQ Group B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software, werkwijzen, (model-)contracten en andere geestesproducten van NESQ Group B.V. en dat in de ruimste zins des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van NESQ Group B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

10. Overmacht

 1. NESQ Group B.V. is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar wil liggen. Onder overmacht worden mede, maar niet uitsluitend, begrepen ziekte van de professional (-s) die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht of zou gaan verrichten en zover deze redelijkerwijs niet te vervangen is door andere, op dat moment beschikbare, professionals van NESQ Group B.V..
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NESQ Group B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NESQ Group B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Ingeval van overmacht aan de zijde van NESQ Group B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel NESQ Group B.V. als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

11. Aansprakelijkheid

 1. Indien NESQ Group B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, bestaat er slechts aansprakelijkheid voor de vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 2. De totale aansprakelijkheid van NESQ Group B.V., en met inachtneming van voorgaand artikel 10, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van een bedrag overeenkomende met 50% van het factuurbedrag voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden betreffende de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten – en onder aftrek van de besparingen - die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van NESQ Group B.V. voor indirecte schade, waaronder in deze begrepen wordt - en niet uitputtend bedoeld - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikelen 11.1 en 11.2 genoemde gevallen rust op NESQ Group B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 5. De aansprakelijkheid van NESQ Group B.V. ex artikel 11.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en NESQ Group B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NESQ Group B.V. in staat is adequaat te reageren.
 6. Alle rechtsvorderingen jegens NESQ Group B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
 7. Aansprakelijkheid van NESQ Group B.V. wordt opgeheven in geval van overmacht.

12. Honorarium

 1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 2. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van NESQ Group B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. NESQ Group B.V. brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uur in rekening, tenzij daarover door opdrachtgever en NESQ Group B.V. afwijkend is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW.. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 4. NESQ Group B.V. factureert iedere week op vrijdag de uitgevoerde werkzaamheden;
 5. NESQ Group B.V. heeft het recht om jaarlijks de prijzen te indexeren op basis van de CBS prijsindex. De indexatie wordt ieder jaar vastgesteld in november en schriftelijk aan opdrachtgever geïnformeerd. De geïndexeerde tarieven worden doorgevoerd per 1 januari van het het opvolgende jaar.

13. Betalingen

 1. Betalingen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op enig recht op verrekening, opschorting of anderszins inhouding, te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL40 INGB 0007 5888 71. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn niet toegestaan en zullen geenszins tot vermindering van de vordering van NESQ Group B.V. leiden.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat NESQ Group B.V. tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 3. Indien betaling achterwege blijft kan NESQ Group B.V. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 4. Indien NESQ Group B.V. overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden NESQ Group B.V. alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die NESQ Group B.V. binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft NESQ Group B.V. de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
 5. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij NESQ Group B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 13.1 aangegeven termijn, dan is opdrachtgever direct in verzuim en gehouden tot voldoening van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het gefactureerde bedrag alsook de bijkomende kosten waaronder de (buitengerechtelijke) incassokosten.

14. Overname personeel

 1. Partijen zullen zich onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of in dienst nemen van elkaars medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, anders dan na voorafgaand overleg en met wederzijdse toestemming per geval, zulks op straffe van een dadelijk door getroffen partij opeisbare boete ad € 25.000,= per medewerker.
 2. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht geen der personen die vanuit NESQ Group B.V betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen met NESQ Group B.V, zulks op straffe van een direct opeisbare boete door opdrachtgever aan NESQ Group B.V. te betalen ad € 25.000,= per medewerker.

15. Toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht; alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

16. Wijziging van de voorwaarde

 1. Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.